KTM 390 Duke ABS Dt. Mod. 18 – ABM-NEUBAU-AKTION ID-277074257